"Я у Світі" -- Базова програма, розроблена на виконання Закону України "Про дошкільну освіту" та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Вона є першою державною програмою, в якій відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, зокрема до його інваріантної частини, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини раннього та дошкільного віку.

     Програма "Я у Світі" -- третя складова комплекту нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов"язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань. Процес роботи з Програмою буде найбільш ефективний за наявності в користувача всіх трьох взаємопов"язаних між собою документів --- Базового документа дошкільної освіти в Україні, Коментаря до нього і Базової програми.

     Одиницею структурування матеріалів Програми є психологічний вік як інтегрована характеристика специфічних для кожного етапу стосунків дитини з дорослими, ієрархії видів діяльності, новоутворень свідомості та особистості.

     Програма орієнтує педагога на відкриття дитині світу в єдності та різноманітності чотирьох світів -- Природи, Культури, Людей, Власного " Я". Вона спрямована на формування в дошкільника цілісної картини світу -- уявлення про навколишнє середовище та внутрішнє, душевне життя (власне та інших людей). Програма актуалізує проблему формування в дошкільника елементарної форми світосприйняття -- реалістичного й оптимістичного, яке визначає можливості організації знань та управління своєю діяльністю.

     Базова програма є першою в Україні програмою розвитку. Вона реалізує ідею дитиноцентризму, орієнтує педагога на визнання пріоритету розвитку дошкільника як особистості, зокрема його соціально-моральної складової як основної. Пропонується змістити акценти з дорослого як організатора педагогічного процесу на дошкільника як предмет основної турботи, його життєдіяльність, співбуття дитини і дорослого, дитини та реального світу.

     Програма проголошує важливість реалізації педагогом індивідуального підходу до розвитку, виховання і навчання дошкільника.

     Матеріали Програми "Я у Світі" структуруються за уніфікованою, єдиною для всіх вікових періодів життя, рамкою-схемою, яка містить: загальні особливості вікового періоду, характеристику психологічного віку, освітні завдання, лінії розвитку, показники компетентності дитини, зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності. Матеріали кожного наступного змістового блоку додаються, нашаровуються на висвітлені в попередньому, не повторюючи його.