Успіх освітньо-виховної роботи —

вірно спланований
і керований навчальний процес...
 

Василь Сухомлинський

     З метою реалізації завдань Базової програми "Я у світі", "Впевнений старт" педагогічний колектив працює за напрямами: гуманітарним та художньо-естетичним.Педагоги забезпечують всебічний розвиток дошкільників відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.

     Розвиток системи освіти вимагає впровадження  нових методів навчання і виховання дітей. Для створення сучасного інноваційного простору педагогічний колектив втілює в практичну діяльність такі інноваційні технології:

-- ТРВЗ ( теорія розв"язання винахідницьких завдань ), що розвиває у дітей творчі задатки,

креативність, вміння знайти вихід в нестандартній ситуації, сприяє розвитку інтелектуального потенціалу, логічного мислення;

-- художньо-мовленнєва діяльність  -- це навчання дітей мовлення, розповідання, розвиток комунікативних здібностей засобами художнього слова;

-- розвиток зв"язного мовлення за творами О.А.Захаренка, В.Сухомлинського, що сприяє розвитку у дітей соціально-моральної позиції щодо себе, природи і суспільства; формування внутрішнього світу свого "Я";

  -- розвиток зв"язного мовлення засобами театралізованої діяльності, тобто вправляння дітей в монологічному та діалогічному мовленні, оволодіння мовними та емоційними засобами виразності, поповнення та активізація пасивного словникового запасу, розвиток інтелекту.

Планування роботи в ДНЗ "Малятко" №1

    Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який визначає мету, завдання, а також зміст, форми та методи досягнення поставлених завдань.

     При плануванні роботи ДНЗ домагаємось враховувати принципи актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності.

     Річний план є основним документом в організації роботи дошкільного навчального закладу. Він складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником дошкільного навчального закладу і погоджується з відділом управління освітою. План роботи на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

У річному плані роботи передбачаються такі розділи:

* аналіз роботи за минулий рік;

* завдання на навчальний рік та оздоровчий період;

* методична робота з кадрами;

* вивчення стану життєдіяльності дітей;

* організаційно-педагогічна робота;

* робота методичного кабінету;

* адміністративно-господарська діяльність.

     Аналіз роботи закладу за минулий рік. Висвітлюються результати діяльності всіх підрозділів закладу, робляться висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків та причин їх виникнення.

     Завдання на новий навчальний рік. Визначаються на основі аналізу роботи закладу за минулий рік з урахуванням виявлених проблем та потреб дошкільного навчального закладу. Кількість ключових завдань, над якими працює колектив, визначається колективом. Їх кількість може бути три-чотири на рік. Усі заплановані заходи річного плану роботи підпорядковуються визначеним завданням.

     Методична робота з кадрами. Враховуємо рівень підготовленосі, стажу роботи та кваліфікаційні категорії спеціалістів. Плануємо цю роботу за такими напрямами:

- підвищення педагогічної майстерності (семінари, семінари-практикуми, консультації, перегляд різних видів роботи тощо);

- удосконалення професійної творчості (нетрадиційні форми роботи: майстер-класи, клуби, творчі лабораторії тощо);

- самоосвіта (обмін досвідом, взаємовідвідування, обговорення новинок педагогічної літератури тощо);

- визначаються теми засідань педагогічних рад (4 рази на рік).

     Вивчення стану організації життєдіяльності дітей. Визначаються основні напрямки вивчення роботи, їхній зміст, вказуються терміни, форми підведення підсумків.

     Організаційно-педагогічна робота. Передбачаються заходи взаємодії ДНЗ із загальноосвітніми навчальними закладами, іншими організаціями тощо. Форми їх взаємодії можуть бути різними: спільне проведення батьківських зборів, колективних переглядів роботи з дітьми, спільних свят і розваг, екскурсій тощо. До цього ж розділу включається робота з батьками. 

     Робота методичного кабінету  спрямовується на створення науково-методичного осередку для педагогів і батьків. Здійснюється вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду працівників свого та інших закладів, вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду; розроблення методичних рекомендацій, зразків планування, узагальнення матеріалів з питань вивчення роботи педагогів.

     Адміністративно-господарська діяльність. Плануються заходи, спрямовані на створення розвивального життєвого простору дитини: оснащення прогулянкових та фізкультурних майданчиків, залів, кабінетів, групових кімнат; благоустрій та озеленення території, ремонт приміщень, меблів тощо.

     До річного плану роботи додаються плани: проведення свят, розваг, гурткова робота, медичних заходів тощо. Робота педагогічних працівників регламентується календарним планом, який є основним для вихователя. Педагогам надається право при плануванні проявляти творчість, ініціативу, враховуючи сучасні вимоги до розвитку дітей дошкільного віку.